سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران - ميلان

درخواست نصب قیم موقت(برای صغارو محجورین)

بخش كنسولي» امور مربوط به سجلات و احوال شخصيه

 

مواد قانونی مرتبط :

ماده 37 کنوانسيون وين ,
مواد 965 , 1171 , 1194 , 1207 تا 1217 , 1218 تا 1234 و 1235 تا 1247 قانون مدنی و
مواد 48 تا 102 قانون امور حسبی

تعريف: قيمومت عبارتست ازتعيين نماينده قانونی جهت محجور مانند(صغير,مجنون وغير رشيد) ازطرف مقامات صلاحيتدار قضايی , درصورت نبودن ولی قهری و وصی به منظورانجام امور محجور.


« مدارک لازم »

- حضور و ارايه درخواست کتبی توسط متقاضی صدور قيم نامه موقت و يک نسخه تصوير آن
بر اساس ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاص زير نصب قيم می شود :
1 - برای صغاری که ولی خاص (موضوع ماده 1194) ندارند .
2 - برای مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3 - برای مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد .
- اصل شناسنامه (باطله) متوفی (ولی صغار) و دو نسخه تصوير آن
- اصل شناسنامه متقاضی قيموميت و دو نسخه تصوير آن
- اصل شناسنامه يا گواهی ولادت محلی صغار و دو نسخه تصوير آن
- اصل قبض بانکی پرداخت هزينه تصوير برابر با اصل مدارک به حساب کنسولی نمايندگی


«« شرايط انجام کار»»

الف - قيم نامه موقت (
نمونه شماره 34
) در سه نسخه با امضاء و مهر مامور کنسولی تنظيم و نسخه اول آن تحويل متقاضی (قيم) شده و ذيل نسخه سوم از وی رسيد اخذ می شود.
ب - نسخه دوم با مدارک زير (حداکثر ظرف مدت 10 روز) به اداره سجلات و احوال شخصيه ايران ارسال تا در دادگاه مدنی خاص تهران تنفيذ شود:
1 - تصوير برابر با اصل مدارک مستند مبتنی بر مفقودالاثر بودن ولی صغار
2 - تصوير برابر با اصل کليه صفحات شناسنامه متقاضی (قيم)
3 -
تصوير برابر با اصل شناسنامه صغار 

 

بخش كنسولي» امور مربوط به سجلات و احوال شخصيه