سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران - ميلان

ثبت طلاق با درخواست  زن

بخش كنسولي» امور مربوط به سجلات و احوال شخصيه

 

چنانچه زوجه با ارايه حکم قطعی طلاق (دوطرفه) صادره از سوی دادگاه محل و گواهی جاری شدن طلاق شرعی (دوطرفه) متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج ازحضور در نمايندگی امتناع نمايد.

ثبت طلاق با - حضور زوجه و تکميل و  ارائه پرسشنامه درخواست ثبت طلاق (   ( نمونه شماره 26
- اصل حکم قطعی طلاق (دوطرفه) صادره از سوی دادگاه محل که مويد حضور زوجين (يا وکلای رسمی و قانونی آنها) در دادگاه باشد
-
اصل گواهی جاری شدن صيغه طلاق شرعی دو طرفه صادره ازسوی مراجع اسلامی معتبر و مورد تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه و يک نسخه تصويرآن امکان پذیر است
-
اصل شناسنامه عکس دار و معتبر زوجه
-
ارايه پاکت تمبردار سفارشی با نشانی دقيق پستی طرف غايب (زوج(

 

شرايط انجام  کار

(1
حکم طلاق صادره از سوی دادگاه محل و گواهی جاری شدن صيغه طلاق شرعی می بايست به صراحت مويد حضور زوجين يا وکيل قانونی آنان در دادگاه باشد.
(2
چنانچه مندرجات هر يک از شناسنامه ها يا ديگر مدارک ابرازی مخدوش يا دارای اشکال باشد ثبت طلاق تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.
(3
حکم طلاق غيابی (يک طرفه) صادره از سوی دادگاه محل برای ثبت طلاق مورد قبول نبوده و متقاضی برای اخذ حکم می بايست شخصاً يا از طريق نصب وکيل به دادگاههای داخل کشور مراجعه نمايد.
(4
گواهی جاری شدن صيغه طلاق شرعی (يک طرفه) صادره ازسوی مراجع اسلامی برای ثبت طلاق مورد قبول نبوده و متقاضی برای ارايه درخواست ثبت طلاق خود می بايست به قسمت بعدی (2/3 - چنانچه زوجه با ارايه حکم قطعی طلاق (دوطرفه) صادره ازسوی دادگاه محل , متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمايندگی و همچنين اجرای صيغه طلاق شرعی امتناع نمايد.) مراجعه نمايد.
5)مراتب درخواست ثبت طلاق با پست سفارشی به طرف غایب (زوج) ابلاغ و از تاریخ ابلاغ تا پایان مهلت قانونی (یک ماه) مدارک نگهداری خواهند شد.
6)ثبت طلاق رجعی منوط به سپری شدن عده طلاق (3 ماه و ده روز)و احراز عدم رجوع خواهد بود.
7)پس از سپری شدن مهلت قانونی (يک ماه) و عدم دريافت اعتراض زوج با مراجعه زوجه به همراه دو نفر شاهد مرد ايرانی و ارايه مدارک ذيل ثبت طلاق انجام می پذيرد:
الف - دو قطعه عکس زوج
ب- اصل سند ازدواج و شناسنامه زوج (در صورت امکان)
پ - اصل قبض بانکی پرداخت هزينه ثبت طلاق به حساب کنسولی نمايندگی
تذکر: مخالفت يا اعتراض زوج با ثبت طلاق با توجه به صدورحکم قطعی طلاق صادره از سوی دادگاه محل وگواهی جاری شدن صيغه طلاق شرعی که با حضور طرفين صورت گرفته است بی اثر می باشد.
8)واقعه طلاق در صفحه دوم شناسنامه (ها) بصورت زير درج می گردد:
الف - کشيدن خط کوتاه زير واژه « طلاق»
ب - قيد تاريخ « وقوع طلاق» در ستونهای مربوط به « تاريخ ثبت »
پ- قيد شماره و تاريخ « ثبت طلاق» در ستونهای مربوط به « شماره ثبت»
9)در صفحه آخر سند ازدواج جمله زير درج و توسط مامور کنسولی امضاء و مهر می شود:
"
واقعه طلاق آقای ………………. با خانم …………………. به شماره …………. در تاريخ ………….. توسط نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در ………… در دفاتر مربوطه به ثبت رسيد."
10-
پس از ثبت طلاق اصل شناسنامه (ها) , اصل گواهی عکسدار طلاق(نمونه شماره 27 ) تصوير برابر با اصل دفتر ثبت طلاق )نمونه شماره 30 ) آصل سند ازدواج ) درصورت ارايه) ، اصل حکم طلاق و اصل گواهی طلاق شرعی به زوجه تحويل می شود.


 

 

بخش كنسولي» امور مربوط به سجلات و احوال شخصيه